Rozwód wiąże się z wieloma niewyjaśnionymi sprawami oraz komplikacjami związanymi z porozumieniem stron. To wszystko staje się jeszcze trudniejsze, gdy w upadłym gospodarstwie domowym są dzieci. Przeważnie zostają one u jednej ze stron, z określonymi spotkaniami u drugiej. Sąd na rozprawie decyduje również o wysokości alimentów na dzieci. Co można zrobić, aby szybko je otrzymać?

Obowiązek alimentacyjny – czym jest?

Alimenty są obowiązkiem dostarczenia środków utrzymania, a w razie potrzeby również środków wychowania. Zgodnie z prawem, rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty wychowania i utrzymania. Prawo nie określa tu żadnej granicy wieku. Alimenty mogą być ustalone, przede wszystkim w:

  • wyroku wydawanym w odrębnej sprawie o alimenty (o zaspokojenie potrzeb rodziny);
  • wyroku rozwodowym;
  • orzeczeniu o separacji;
  • ugodzie sądowej bądź ugodzie zawartej przed mediatorem;
  • postanowieniu o zabezpieczeniu;
  • umowie o alimentacji zawartej przed pracownikiem notarialnym w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności.

Co zrobić, gdy rodzic uchyla się od płacenia alimentów?

Pierwszym krokiem w takiej sytuacji powinno być udanie się do komornika z prośbą o egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Komornik może egzekwować alimenty zasądzone wyrokiem oraz te, które zostały przyznane w trybie zabezpieczenia. Egzekwuje on również alimenty ustalone w ugodzie sądowej bądź ugodzie zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd, jak i alimenty określone w umowie alimentacyjnej sporządzonej w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności. Przede wszystkim, do komornika należy udać się z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oraz tytułem wykonawczym zatwierdzonym lub wydanym przez sąd. Niestety poza samą sprawą sądową, jest jeszcze wiele komplikacji, jakie niesie ze sobą rozwód Kraków ostatnimi czasy stał się miastem, w którym tego typu sprawy załatwiane są z coraz to większą częstotliwością.

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Komornikowi należy wpierw przekazać wszystkie posiadane informacje dotyczące dłużnika – jego miejsce zamieszkania, majątek, miejsce pracy. Jednak w przypadku braku takich informacji, komornik i tak obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenie stanu majątkowego i zarobków dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeśli środki te okażą się nieskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca pracy i miejsca zamieszkania dłużnika. Bezskuteczność egzekucji nie jest podstawą do umorzenia postępowania.

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Aby dostać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, należy spełnić następujące warunki:

  • Kryterium dochodowe – o możliwości otrzymania alimentów z FA decyduje kryterium dochodowe. Od 1 lipca bieżącego roku wynosi ono 800 zł na osobę w rodzinie. W związku z powyższym, dla ustalenia tego kryterium, brane są pod uwagę dochody członków rodziny uzyskiwane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który świadczenia są przyznawane.
  • Kryterium wieku – mimo iż środki FA przysługują do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat, to możliwe jest jego dłuższe otrzymywanie, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. W przypadku kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletności świadczenie może zostać pobierane do dnia ukończenia przez dziecko 25 lat. Przepisy przewidują jednak wyjątek, który dotyczy sytuacji, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
  • Uprzednia bezskuteczność egzekucji – przede wszystkim, otrzymywanie świadczeń z FA jest możliwe jedynie wtedy, kiedy alimenty są już ustalone. Co więcej, gdy komornicza ich egzekucja okazała się nieskuteczna. Co ważne, przepisy wskazują, iż do nieefektywnej egzekucji alimentów dochodzi wtedy, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do Funduszu Alimentacyjnego, komornik nie wyegzekwował całkowitej należności z tytułu bieżących lub zaległych alimentów.